• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh Trà Vinh, (Dự án SME Trà Vinh). Dự án do Chính phủ Canada, đại diện Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada (DFATD), nay đổi thành Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) tài trợ.
Cơ quan chủ quản Dự án là UBND tỉnh Trà Vinh và Chủ Dự án là Sở Kế hoạch và Đầu tư Trà Vinh.
Đơn vị trực tiếp triển khai thực hiện Dự án: Ban quản lý Dự án SME Trà Vinh.
Thời gian thực hiện Dự án: từ năm 2014-2020.
Vùng Dự án dự kiến triển khai thực hiện: tại một số xã, thị trấn của các huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh Trà Vinh có tiềm năng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Tổng vốn thực hiện Dự án: 12.100.000 đô-la Ca-na-đa
GAC: 11.000.000 đô-la Ca-na-đa
Đối ứng của Chính phủ Việt Nam: 1.100.000 đô-la Ca-na-đa
MỤC TIÊU DỰ ÁN
Đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, lành mạnh để DNNVV đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần giải quyết việc làm cho địa phương, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế một cách công bằng cho nam giới và phụ nữ nông thôn, bao gồm cả dân tộc thiểu số ở tỉnh Trà Vinh.
ĐỐI TƯỢNG CỦA DỰ ÁN
DNNVV, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ kinh doanh có tiềm năng;
Hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp;
Cán bộ Sở ngành tỉnh, huyện, xã.
CÁC BAN CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ DỰ ÁN
Ban Chỉ đạo Dự án tỉnh: được thành lập tại Quyết định số 1270/QĐ-UBND, Ngày 05/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh bao gồm Lãnh đạo Sở ngành liên quan: Văn phòng UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Thống kê, Trường Đại học Trà Vinh, Hiệp hội Doanh nghiệp, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban Dân tộc,Tỉnh Đoàn, Kho bạc Nhà nước Trà Vinh, Cục thuế tỉnh, UBND nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ : chỉ đạo hoạt động Dự án phù hợp với chiến lược của tỉnh và Nhà tài trợ; phê duyệt các Kế hoạch của BQLDA trước khi trình UBND tỉnh và Nhà tài trợ.
Đồng Trưởng ban Chỉ đạo sẽ bao gồm : một đại diện Bộ Ngoại giao,Thương mại và Phát triển Canada (DFATD) và một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh. Phó Trưởng ban thường trực Dự án là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Giám đốc Dự án sẽ kiêm nhiệm Thư ký Ban Chỉ đạo.
Ban Quản lý Dự án cấp tỉnh: được thành lập theo Quyết định số 102/QĐ-SKHĐT, ngày 16/6/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (Ban Quản lý Dự án SME Trà Vinh) để triển khai thực hiện, điều phối và giám sát các hoạt động Dự án.
Ban thực hiện dự án cấp tỉnh: gồm đại diện 1 lãnh đạo và cán bộ chuyên môn Sở, ban ngành liên quan (Sở Công thương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban dân tộc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Liên minh Hợp tác xã, Trường Đại học Trà Vinh, Cục thống kê, Kho bạc, Cục thuế tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân).
Ban Chỉ đạo Dự án cấp huyện, thị xã, thành phố: cơ cấu sẽ bao gồm cán bộ kiêm nhiệm từ UBND cấp huyện, thị xã, thành phố các phòng ban trực thuộc Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố.

SmartNews.com

forter2

Switch mode views: