• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hợp phần 1: Xây dựng và Thực hiện Kế hoạch Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa

lienketsme

Xác định các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh

Xây dựng Kế hoạch 5 năm phát triển DNNVV được lồng ghép bình đẳng giới và môi trường của tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020.

Xây dựng Kế hoạch bình đẳng Giới.

Xây dựng kế hoạch hành động về môi trường

Xây dựng và hoàn chỉnh cổng thông tin điện tử, xây dựng và thực hiện Kế hoạch truyền thông của Dự án.
Điều chỉnh, tinh giản các quy trình, thủ tục đăng ký kinh doanh và quy định, chính sách liên quan đến phát triển DNNVV tại tỉnh.

Thực hiện cơ chế đối thoại thường xuyên giữa doanh nghiệp và khu vực công.

Thực hiện cập nhật thường xuyên thông tin về pháp luật cũng như các chính sách liên quan đến phát triển DNNVV cho các Sở, ban ngành các cấp trong tỉnh.

Hỗ trợ DNNVV tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh (BDS) nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.
Xây dựng và thực hiện các tiểu dự án nâng cấp chuỗi giá trị.

Nâng cao năng lực điều hành sản xuất kinh doanh cho các DNNVV.

Nâng cao năng lực cho Hiệp hội doanh nghiệp, Hội nghề nghiệp và các trung tâm doanh nghiệp có chức năng cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Hỗ trợ xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường do các DNNVV gây ra.

Nâng cao nguồn lực đáp ứng với nhu cầu thị trường.

Hỗ trợ các ý tưởng, sáng kiến cải thiện kinh doanh, thành lập và phát triển doanh nghiệp (xây dựng mô hình chung tay nâng tầm doanh nghiệp).

SmartNews.com

forter2

Switch mode views: