• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hợp phần 1: Xây dựng và Thực hiện Kế hoạch Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa

Xác định các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh

Xây dựng Kế hoạch 5 năm phát triển DNNVV được lồng ghép bình đẳng giới và môi trường của tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020.

Xây dựng Kế hoạch bình đẳng Giới.

Xây dựng kế hoạch hành động về môi trường

Xây dựng và hoàn chỉnh cổng thông tin điện tử, xây dựng và thực hiện Kế hoạch truyền thông của Dự án.
Điều chỉnh, tinh giản các quy trình, thủ tục đăng ký kinh doanh và quy định, chính sách liên quan đến phát triển DNNVV tại tỉnh.

 
SmartNews.com

forter2

Switch mode views: