• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mục tiêu phát triễn kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020

Mục tiêu phát triễn kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020

2

Về kinh tế

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 15% thời kỳ 2016-2020; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ, đến năm 2015 cơ cấu các ngành công nghiệp – xây dựng, dịch vụ, nông – lâm – thủy sản trong GDP đạt 6% - 34% - 30%.

- Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Tỉnh đạt khoảng 600 triệu USD vào năm 2020; hình thành một số sản phẩm xuất khẩu chủ lực.

- Phấn đấu mức thu ngân sách trên địa bàn Tỉnh tăng bình quân hàng năm trên 17% thời kỳ 2016-2020.

Về xã hội

- Giảm mức sinh bình quân hàng năm từ 0,2 – 0,3‰ ; đến năm 2020 khoảng 1,056 triệu người. Đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo bằng mức bình quân của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

- Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 55% vào năm 2020 (trong đó đào tạo nghề chiếm 50-52%); giảm tỷ lệ lao động trong nông nghiệp đến năm 2020 còn 50%.

- Đến năm 2020 huy động học sinh đến trường các cấp lần lượt đạt tỷ lệ 50%, 99,9%, trên 99% và 85%; phổ cập trung học phổ thông ở thành phố và các thị trấn đạt 90%; trường và lớp học kiên cố hóa đạt 85%.

- Đến năm 2020, số giường bệnh/10000 dân đạt trên 20 giường và 10 bác sĩ/10000 dân. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 7% .

- Đảm bảo ít nhất 99% số hộ có điện sử dụng vào năm 2020. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 30% vào năm 2020. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội và quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

(Trích Quy hoạch tổng thể phát triễn kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020)

SmartNews.com

forter2

Switch mode views: