• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trà Vinh có trên 4.000 ha trồng đậu phộng

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện toàn tỉnh Trà Vinh có trên 4.000 ha trồng đậu phộng, dự kiến sản lượng thu hoạch năm 2008 đạt trên 18.000 tấn, tăng hơn 3.200 tấn so với cùng kỳ năm trước. Việc phát triển diện tích chuyên canh đậu phộng hoặc luân canh với cây màu tại các địa phương trong tỉnh, đã góp phần đáng kể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Định hướng phát triễn các ngành - Về đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế

a) Giao thông:

- Đường thủy: Cải tạo, mở rộng khơi luồng các tuyến để đảm bảo thông suốt trên tuyến Trà Ngoa – Trà Ếch – Ô Chát – Kênh 3/2 – La Bang; hoàn thành đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu phù hợp với nguồn lực trong từng giai đoạn;

Định hướng phát triễn các ngành - Phát triển Công nghiệp

- Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng bình quân khoảng 20,9%/năm thời kỳ năm 2011 – 2015 và khoảng 22,53%/năm thời kỳ 2016 – 2020.

- Phát triển ngành công nghiệp theo hướng đa dạng hóa sản phẩm và sản phẩm công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao; chú trọng các ngành, lĩnh vực Tỉnh có tiềm năng, lợi thế như: nhiệt điện, chế biến nông, thủy sản thực phẩm, sản xuất đường và các sản phẩm sau đường, may mặc, cơ khí chế tạo nông cụ, đóng và sửa chữa tàu, công nghiệp phụ trợ phục vụ các cơ sở công nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh (công nghiệp sản xuất vật liệu, bao bì...).

Định hướng phát triễn các ngành - Các lĩnh vực Xã hội


a) Lao động, việc làm

- Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm dần tỷ trọng lao động nông nghiệp, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ lao động trong nông nghiệp chiếm khoảng 50% tổng lao động toàn xã hội.

- Chú trọng phát triển và nhân rộng các mô hình tạo việc làm, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, các làng nghề, đặc biệt là các loại hình kinh doanh thu hút nhiều lao động; phát triển các trung tâm giới thiệu việc làm, tăng cường các hoạt động giao dịch việc làm trên thị trường.

Định hướng phát triễn các ngành về Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản

 Về Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản

Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản bền vững, theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến và mở rộng dịch vụ ở nông thôn. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt 3,95%/năm giai đoạn 2011-2015 và 2,56%/năm giai đoạn 2016-2020.

Định hướng phát triễn các ngành - Phát triển Thương mại và Dịch vụ

- Tăng cường hợp tác, xúc tiến thương mại mở rộng thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu; khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ; chú trọng xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm, hàng hóa đến các thị trường trong nước và quốc tế.

Mục tiêu phát triễn kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020

Mục tiêu phát triễn kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020

Về kinh tế

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 15% thời kỳ 2016-2020; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ, đến năm 2015 cơ cấu các ngành công nghiệp – xây dựng, dịch vụ, nông – lâm – thủy sản trong GDP đạt 6% - 34% - 30%.

- Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Tỉnh đạt khoảng 600 triệu USD vào năm 2020; hình thành một số sản phẩm xuất khẩu chủ lực.

- Phấn đấu mức thu ngân sách trên địa bàn Tỉnh tăng bình quân hàng năm trên 17% thời kỳ 2016-2020.

SmartNews.com

forter2

Switch mode views: